Teksti suurus:
A A A

ASTU KAITSELIITU !

KAITSELIIT on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.

KAITSELIIT on 1918. aasta 11. novembril riigikaitseorganisatsioonina loodud Kaitseliidu õigusjärglane. Kaitseliit on avalik-õiguslik juriidiline isik. Kaitseliit on erakonnaväline organisatsioon. Erakondade ja muude poliitiliste ühenduste ning nende esindajate poliitiline tegevus Kaitseliidus on keelatud.

KAITSELIIDU EESMÄRK on suurendada vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

KAITSELIIDU TEGEVUST sätestavad Kaitseliidu seadus ja Kaitseliidu kodukord, millega sätestatakse Kaitseliidu täpsem ülesehitus, juhtimine ja sisemine korraldus, struktuuriüksuste juhtorganite ja liikmesusega seonduv ning Kaitseliidu tegevliikme suhted kaitseväe määrustikega, käitumisreeglid ja sisemise asjaajamise kord. Kaitseliidu kodukorra kinnitab Vabariigi Valitsus.

KAITSELIITU kuulub üle 16 000 liikme. Koos Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on Kaitseliidu peres tegevad 26 000 vabatahtlikku.

Kaitseliiduga liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
  • •Kaitseliidu malevaga liitumise avaldus;
  • •Kaitseliidu seaduse alusel antud tervisetõend;
  • •Kaitseliidu malevaga liitumise avalduste juurde ankeet;
  • •kaks dokumendifotot ja/või digitaalne foto;
  • koopia haridust ja/või akadeemilist kraadi tõendavast dokumendist;
  • •koopia kaitseväeteenistust ja vande andmist tõendavast dokumendist (juhul kui see on olemas) või reservstaatuse tõend (oma reservstaatust saab kontrollida Riigiportaali kaudu Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikust registrist);
  • •koopia viimasena saadud auastme käskkirjast/tunnistusest (juhul kui see on olemas).

Dokumendid võib edastada digitaalselt allkirjastatult e-maili aadressile
personal.harjukaitseliit.ee või tuua/saata maleva staabi aadressil: Männiku tee 121, Tallinn.

Küsimuste korral soovitame pöörduda maleva personali- ja administratiivsektsiooni poole e-maili aadressil personal.harju@kaitseliit.ee.